Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door L’Avenue Vin & Cuisine, Eindhoven. L’Avenue Vin & Cuisine verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Ons website-adres is: https://www.lavenue-eindhoven.nl

Verwerking van persoonsgegevens door L’Avenue Vin & Cuisine

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens L’Avenue Vin & Cuisine verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. L’Avenue Vin & Cuisine staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van gasten en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van L’Avenue Vin & Cuisine

Welke gegevens verzamelt L’Avenue Vin & Cuisine?

L’Avenue Vin & Cuisine verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens met betrekking tot transacties of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of deelneemt aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan L’Avenue Vin & Cuisine, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om L’Avenue Vin & Cuisine te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

 1. Het ontvangen van gasten in L’Avenue Vin & Cuisine.
  Voor het verlenen van onze dienstverlening in ons restaurant, maken we gebruik van een reserveringssysteem van Resengo. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van onze gasten, daarnaast verwerken we in onze administratie persoonsgegevens voor de planning en facturatie.
 2. Het informeren over onze producten en diensten.
  L’Avenue Vin & Cuisine stuurt (elektronische) nieuwsbrieven naar geïnteresseerden die zich hiervoor aangemeld hebben.
 3. Het voeren van administratie.
  Om onze dienstverlening mogelijk te maken, dienen wij administratie te voeren. Hierbij verwerken we persoonsgegevens van gasten, klanten, leveranciers en partners.
 4. Het beveiligen van uw en onze eigendommen.
  Wij beveiligen ons restaurant met o.a. camera’s ter bescherming van onze gasten, medewerkers en eigendommen. Deze camera’s zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van het restaurant wordt u op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd.

Het verbeteren van de website en dienstverlening van L’Avenue Vin & Cuisine.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

L’Avenue Vin & Cuisine verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten.
  De verwerkingen van persoonsgegevens voor:
  – het ontvangen van gasten in ons restaurant
  Hier valt ook het voeren van administratie onder.
 2. Toestemming.
  Voor het sturen van onze nieuwsbrief aan geïnteresseerden, geldt de grondslag ‘toestemming’. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen hun toestemming desgewenst op elk moment intrekken.
 3. Gerechtvaardigd belang.
  L’Avenue Vin & Cuisine heeft een gerechtvaardigd belang voor het uitvoeren van cameratoezicht. Dit belang is het beveiligen van eigendommen en het beschermen van gasten en medewerkers.

Met wie deelt L’Avenue Vin & Cuisine uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

Dienstverleners die voor L’Avenue Vin & Cuisine werken of waar wij een samenwerking mee hebben. We werken samen met dienstverleners die o.a. onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Daarnaast werken we samen met Resengo in ons reserveringssysteem.

Hoe lang bewaart L’Avenue Vin & Cuisine uw persoonsgegevens?

L’Avenue Vin & Cuisine bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacystatement genoemde doelen te bereiken.
De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting.
Wij bewaren uw e-mailadres zolang u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief. Bij uitschrijving bewaren wij u e-mailadres om te kunnen uitsluiten van marketing activiteiten.

Uw rechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens L’Avenue Vin & Cuisine van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen (als u daarvoor een gegronde reden heeft),
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wordpress-625419-2031465.cloudwaysapps.com. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Heeft u een klacht over de wijze waarop L’Avenue Vin & Cuisine uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden bij info@wordpress-625419-2031465.cloudwaysapps.com.

Websites van derden

Onze websites bevatten links naar andere websites. L’Avenue Vin & Cuisine is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens.